ကၽြႏု္ပ္တို႔အေၾကာင္း

“Retail Master Consultancy Service Group” လက္လီစီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕ဟာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (၂၀၁၀) ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုး လက္လီလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အထူးသီးသန္႔အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ “Retail Master Consultancy Service Group” လက္လီစီးပြားေရး လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕သည္ လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ အႀကံေပး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာ အႀကံေပးအဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ စနစ္က်၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လက္လီစီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္မႈမ်ားနွင့္စဥ္ဆက္မျပတ္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား တိုးတက္ႀကီးပြားေရးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ေပးစြမ္းႏိုင္ရန္ တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အထူး၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍

လက္လီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ျပည္ပမွေအာင္ျမင္ေသာလက္လီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္အေရးႀကီးဆံုးယွဥ္ၿပိဳင္မႈလက္နက္ျ ဖစ္ေသာ

 •  ေဈး၀ယ္သူ ၀န္ေဆာင္မႈအခန္းက႑မ်ားျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ေစရန္ စနစ္မ်ား တည္ေဆာက္လမ္းညႊန္အႀကံေပးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
 • ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေဈး၀ယ္စင္တာႀကီးမ်ား ဖြင့္လွစ္လိုသူမ်ားအတြက္ စတင္တည္ေထာင္သည့္ အဆင့္မွစ၍
  ေအာင္ျမင္မႈအဆင့္ မ်ားေရရွည္ရ ရိွႏိုင္ေအာင္ စနစ္က်ေသာမူ၀ါဒမ်ား၊
 • ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္း စနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ အေကာင္ အထည္ေဖာ္အႀကံေပးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
  အမ်ိဳးအစားအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လက္လီစီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
  စနစ္က်ေသာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္္ျမင္ေစရန္
  အႀကံေပးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ား၊

လက္လီစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားရိွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္၀ေစရန္အတြက္ လက္လီလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးျမွင့္ တင္ျခင္း  ဆိုင္ရာ ကာလတို သီးသန္႔ သင္တန္းမ်ား ကိုလုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ သင္ၾကားေပးျခင္းစသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအား လက္ခံေဆာင္ရြက္ ေပးလွ်က္ရိွပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔

လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအခန္း က႑မ်ားကို အထူးျပဳ၀န္ေဆာင္မႈ  ေပးႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္လီစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ “လက္လီလုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စီမံကိန္း” ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပထမဦးဆံုး စတင္၍ မိတ္ဆက္ လိုက္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ “လက္လီလုပ္ငန္း၏ စီးပြာေရးဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးစီမံကိန္း” ဟာကၽြႏ္ုပ္တို ႔လက္လီလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ စနစ္က်ေသာ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ အမ်ားဆံုးႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ေအာင္ လက္ေတြ႕ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာ ရရိွ ထားၿပီး ျပည္တြင္းရိွ လက္လီ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳ အေကာင္းဆံုး စီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္း ဟာျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လက္လီ လုပ္ငန္းမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး လက္ေတြ႔လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ ေအာင္စီမံကိန္း အစီအစဥ္မ်ားရးဆြဲ၍ အထူးစီမံခန္႔ခြဲ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။

သမိုင္းေၾကာင္း

“Retail Master Consultancy Service Group” လက္လီစီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလမွ စတင္၍ဆရာဦးေအးမိုးေက်ာ္ (Retail Master)မွ စတင္တည္ေထာင္ဖြဲ႔ စည္းခဲ့ၿပီး ရာႏႈန္းျပည့္ႏိုင္ငံသားပိုင္ လက္လီလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာအႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကို   စီမံခန္႔ခြဲ  ေဆာင္ ရြက္ေပးပါသည္။

 • လက္လီေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအားသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျခင္းႏွင့္
  စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္မႈမ်ားအားစစ္ေဆးေပးျခင္းအခန္းက႑
 • လက္လီေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားအလုိက္ရက္တိုရက္ရွည္
  သင္တန္းေပးျခင္းအခန္းက႑
 • လက္လီေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ပတ္သတ္၍အထူးအႀကံေပးျခင္းအခန္းက႑

ရည္မွန္းခ်က္

“Retail Master Consultancy Service Group” လက္လီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔သည္ (၂၀၂၀)ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အယံုၾကည္ရဆံုးေသာ နံပါတ္ (၁) အႀကံေပး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ျဖစ္ရမည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခံယူခ်က္

ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ့ လက္လီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ တီထြင္ဆန္းသစ္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ နည္း စနစ္က်တဲ့ဗဟုသုတေတြဟာ မရိွမျဖစ္အလိုအပ္ဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ အခိုင္အမာယံုၾကည္ထားပါ သည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

           ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္(၁)အယံုၾကည္ရဆံုးေသာ စီးပြားေရးအႀကံေပးလက္တြဲေဖာ္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ခံယူထားေသာတာ၀န္

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဖာက္သည္မ်ားအားလံုး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေက်နပ္အားရ မႈရိွေစရမည္ဟု အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဖာက္သည္မ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဖာက္သည္မ်ားရဲ့ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အားျဖည့္ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းကို တန္ဖိုးထား ၍ေဆာင္ရြက္ေပး ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို ႔ေဖာက္သည္မ်ားရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားတိုးတက္ေစရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ရန္ အတြက္အၿမဲနားစြင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြးက ေဖာက္သည္ေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထား တာထက္ သာလြန္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ တယ္ဆိုတာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အာမခံပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အရိွန္အဟုန္

လက္လီ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဟာ အခ်ိန္တိုင္း အမ်ားနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို ရည္မွန္းထားတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ အတိုင္း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္ မ်ားထက္ ျမန္ႏိုင္ သမွ ် ၿမန္ျမန္ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါသည္။

“Retail Master Consultancy Service Group”

လက္လီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးဝန္ေဆာင္မွုအဖဲြ႔သည္ အခိ်န္မေရြးဝယ္ယူနိုင္ေသာ

 •  လက္လီကုန္မ်ဳိးစံုဆိုင္မ်ား၊
 •  အေသးစား လက္လီေရာင္းခ်ေသာဆိုင္မ်ား၊
 •  စတိုးဆိုင္မ်ား၊
 •  ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ား၊
 •  ေဈးဝယ္စင္တာမ်ား၊
 •  သီးသန္႔ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ေသာ လက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ား
 •  အျခားအမ်ုဳိးမ်ဳိးေသာပံုစံကဲြျပားသည့္ လက္လီ ေရာင္းခ်ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား

စတင္လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္နွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို လမ္းညႊန္အႀကံေပးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အေတြ႕ အႀကံဳုရင့္က်က္ေသာသူမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းရိွ အႀကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈ အဖဲြ႕ ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်နု္ပ္တို႕ဟာလက္လီေရာင္းခ်ျခင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အထူးျပဳကြ်မ္းက်င္သူ မ်ားျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္သင့္လက္လီစီးပြားေရးနွင့္ ဝန္ထမ္း မ်ား တိုးတက္ဖံြ႔ၿဖိဳးမွဳရိွေအာင္ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ သင္တန္းပို႔ခ် သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ေလ႔က်င့္ေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားက မည္မ်ွအက်ဳိး အျမတ္ရိွ တဲ႔ေၿပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္တယ္ဆိုတာ သိရိွ နားလည္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

လက္လီလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခဲြရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအား အခိ်န္တိုနွင့္ရယူနိုင္ေသာ အေရးႀကီးဆံုးေသာ အပိုင္းျဖစ္သည့္ လက္လီလုပ္ငန္းဆိုင္မ်ား အတြက္ထိေရာက္ေသာ ဖဲြ႔စည္း ခင္းက်င္းျပသေရာင္းခ်မွု အရည္အခ်င္းနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကြ်နု္ပ္တို႔သည္ အစြမ္းထက္ အလြန္ ထိေရာက္မႈရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ သီးသန္႔အစီအစဥ္ အား သင့္တင့္ေသာႏႈန္းထား မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလ်က္ ရိွပါ သည္။

 

Published in About Us