ျမန္မာႏိုင္ငံပထမဦးဆံုး ႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ လက္လီလုပ္ငန္း (Retailing Industry) ဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္းလွုပ္ရွားမွူဗီဒီယိုမွတ္တမ္း 

Activity 1

Activity 2

 

Activity 3

 

Activity 4

Published in Video News