မြန်မာနိုင်ငံပထမဦးဆုံး နှင့် တစ်ခုတည်းသော လက်လီလုပ်ငန်း (Retailing Industry) ဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်းလှုပ်ရှားမှူဗီဒီယိုမှတ်တမ်း

Activity 1

Activity 2

Activity 3

Activity 4

Published in Video News