အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ

လက္လီလုပ္ငန္းဆိုင္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ဖြဲ႕စည္းခင္းက်င္းျပသေရာင္းခ်မႈ အရည္ အခ်င္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပြဲ

                   ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဟာ လက္လီ ေရာင္းခ်ျခင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အထူးျပဳ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ သင့္လက္လီ စီးပြားေရးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သင္တန္းပို႔ခ် သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း အစီအစဥ္မ်ားက မည္မွ ်အက်ိဳးအျမတ္ ရိွတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ တယ္ဆိုတာ သိရိွနားလည္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

                   လက္လီလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအား အခ်ိန္တိုႏွင့္ရယူႏိုင္ေသာ အေရးႀကီး ဆံုးေသာ အပိုင္းျဖစ္သည့္ လက္လီလုပ္ငန္း ဆိုင္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ဖြဲ႕စည္းခင္း က်င္းျပသေရာင္းခ်မႈ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ပက္သတ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အစြမ္းထက္၍ အလြန္ထိေရာက္မႈရိွေသာ လုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္ အေရာက္သီးသန္႔ အစီအစဥ္အား သင့္တင့္ေသာႏႈန္းထား မ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ သင္ၾကားပို႔ခ် လွ်က္ ရိွပါ သည္။

၎လုပ္ငန္းခြင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ လက္လီေရာင္းခ်ေသာ

  •  စတိုးဆိုင္မ်ား၊စူပါမားကတ္ မ်ား၊
  •  ေရွာ့ပင္းေမာလ္မ်ားႏွင့္
  •  အေရာင္းျပခန္းမ်ား

စသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ လက္လီလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ၀ယ္ယူ သူမ်ားအား ဆြဲေဆာင္မႈ ရရိွေစရန္

  •  ထိေရာက္ေသာလက္လီဆိုင္ခင္းက်င္းျပင္ဆင္ျခင္း၊
  •  ဖြဲ႔စည္းသတ္မွတ္ျခင္း၊
  •  ကုန္ပစၥည္းမ်ား ခင္းက်င္းျပသျခင္း၊
  •  ဖက္ရွင္အေရာင္းဆိုင္မ်ားအတြက္ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ေသာ စံျပဖက္ရွင္ အရုပ္မ်ားနွင့္ ပက္သတ္၍ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳမႈပံုစံမ်ား

 

စသည္ျဖင့္၀ယ္ယူသူမ်ား၏ စိတ္၀င္စား မႈႏွင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈရရိွေစရန္ လက္လီ လုပ္ငန္းဆိုင္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ဖြဲ႔စည္းခင္းက်င္းျပ သေရာင္းခ်ျခင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတုိးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

 

Published in Our Service