ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုးႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာလက္လီလုပ္ငန္း (Retailing Industry) ဆုိင္ရာသင္တန္းေက်ာင္း

လစဥ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား

သင္တန္းေက်ာင္း

1 Certificate in Customer Service & Retail Selling Skills Code: 081700
2 Certificate in Retail Marketing Skills Code: 081701
3 Certificate in Retail Management Skills Code: 081702
4 Certificate in Selling and Sale Management Skills Code: 081703
5 Certificate in Human Resources Management Skills Code: 081704
6 Certificate in Retail Visual Merchandising Management Skills Code: 081705
7 Certificate in Retail Employee Career Preparedness Code: 081706
8 Certificate in Retail Store Operation Management Skills Code: 081707
9 Certificate in Retail Buying and Merchandising Management Skills Code: 081708
10 Certificate in Retail Mall Management Skills Code: 081709
11 Certificate in Entrepreneurship and Small Business Management Skills Code: 081710
12 Certificate in Real Estate and Retail Space Management Skills Code: 081711
13 Certificate in Retail Advertising Management and Sale Promotion Skills Code: 081712
14 Certificate in Warehousing and Supply Chain Management Skills Code: 081713
15 Certificate in Retail Category Management Skills Code: 081714
16 Certificate in Retail  Financial Management Skills Code: 081715
17 Certificate in Customer Service Professional Code: 081716
18 Certificate in Development Skills for Brand Consultant (BC)

Promotion Girl     (PG)

Brand Advisor      (BA)

Customer Service Advisor (CSA)

Code: 081717

Advanced Certificate Level

1 Advanced Certificate in Retail Sales and Cutomer Services Code:081800
2 Advanced Certificate in Retail Management Functional Principles and Practices Code:081801

 

Diploma Level

1 Diploma in Strategic Retail Management Code:081900

သင္ၾကားမွဳပံုစံႏွင့္နည္းစနစ္မ်ား

  •  ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာသင္ခန္းစာ မွတ္စုမ်ားႏွင့္စာေရးကိရိယာမ်ား ျပည့္စံုစြာအသံုးျပဳသင္ၾကားျခင္း ႏွင့္ သင္တန္းသား ဗဟိုျပဳ သင္ၾကားမွဳနည္းစနစ္မ်ား
  •  အဖြဲ႔လိုက္ ေဆြးေႏြးျခင္း။ အေျဖရွာျခင္းနည္းစနစ္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ဆက္ေျပာဆိုျခင္း ႏွင့္ ေျဖရွင္းျခင္းပံုစံမ်ား
  •  အေတြးအေခၚႏွင့္နည္းစနစ္မဟာဗ်ဴဟာပိုင္းဆိုင္ရာ ကစားနည္းမ်ား ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္းမ်ား

# ပိုမိုထိေရာက္ေသာသင္ၾကားမွဳမ်ားအတြက္ တန္းခြဲတစ္ခုလွ်င္ သင္တန္းသား (၅၀)ဦးအထိသာ လက္ခံသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ ပါသျဖင့္ ေနရာအတြက္ ၾကိဳတင္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ၾကပါရန္ အထူးပင္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္၊ #

သင္တန္းေရးရာဌာန

Address : အမွတ္(၂၁) ၊ ဒုတိယထပ္ ၊ အေသာကလမ္း ၊ ေက်ာက္ေၿမာင္း ၊
တာေမြ ၿမိဳ ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕။
Phone :09254848963 / 09254848965/  09254848965
Email school@retailmastergroup.com
inquiry@retailmastergroup.com
Facebook : https://www.facebook.com/retailmastergroup
Web : www.retailmastergroup.com

 

Published in Our Service