အတိုင္ပင္ခံလုပ္ငန္း

“Retail Master Consultancy Service Group” လက္လီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးဝန္ေဆာင္မႈအဖဲြ႕သည္ အခိ်န္မေရြး ဝယ္ယူနိုင္ေသာ လက္လီကုန္မ်ဳိးစံုဆိုင္မ်ား၊ အေသးစား လက္လီေရာင္းခ်ေသာဆိုင္မ်ား၊ စတိုးဆိုင္မ်ား၊ ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ား ၊ ေစ်းဝယ္စင္ တာမ်ား၊ သီးသန္႔ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ေသာ လက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ားနွင့္ အျခားအမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ပံုစံကဲြျပားသည့္လက္လီေရာင္းခ်ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္နိုင္ ရန္နွင့္ လုပ္ငန္းခြင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လမ္းညႊန္ အႀကံေပးမွဳစီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္ေသာ သူမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းရိွ အႀကံေပးဝန္ေဆာင္မႈ အဖဲြ႕ ျဖစ္ပါ သည္။

 

Download here to get more information >> Consultancy Service Form

 

 

Published in Our Service