ဝန္ေဆာင္မႈ

ကြ်နု္ပ္တို႕ ေဖာက္သည္မ်ားအား ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားနွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္ေသာ နည္းစနစ္ ဟန္မ်ားႏွင့္ေဆာင္ရြက္ေပး မွာျဖစ္ပါသည္။ ကြ်နု္ပ္တို႔ ေဖာက္သည္ေတြေကာင္းမြန္တဲ့ အေတြ႔ႀကဳံေတြနဲ႔ စိတ္ေက်နပ္မႈေတြ ရရိွနိုင္မွာ အေသအခ်ာပဲျဖစ္ပါသည္။
“Retail Master Consultancy Service Group” လက္လီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အႀကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈအဖဲြ႕သည္ ၂ဝ၁ဝ ခုနွစ္၊ နိုဝင္ဘာလမွစတင္ၿပီး ဆရာဦးေအးမိုးေက်ာ္ (Retail Master) မွ စတင္တည္ေထာင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၿပီး ရာႏွူန္းျပည့္နိုင္ငံသားပိုင္ လက္လီလုပ္ငန္းဆိုင္ ရာ အႀကံေပး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ပါသည္။

အဖြဲ႔အစည္းတြင္ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကိုစီမံခန္႔ခဲြေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

  •   လက္လီေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားအားသင္ၾကားပို႔ခ်ေပးျခင္းနွင့္စဥ္ဆက္ မျပတ္ တိုးတက္မႈမ်ားအား စစ္ေဆးေပးျခင္း
  •   လက္လီေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခဲြမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားအလိုက္ ရက္တိုရက္ ရွည္သင္တန္းေပးျခင္း
  •   လက္လီေရာင္းခ်မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ အထူးအႀကံေပးျခင္း

 

 

သင့္လုပ္ငန္းဘယ္ေလာက္ပဲႀကီးႀကီးေသးေသး

“Retail Master Consultancy Service Group” လက္လီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အႀကံေပးဝန္ ေဆာင္မႈအဖဲြ႕သည္ သင့္လုပ္ငန္းကို ထိပ္ဆံုးကိုေရာက္ေစနိုင္တဲ့ စိတ္ခ်ယံုၾကည္  အားကိုးရတဲ့ ကြ်နု္ပ္တို႔တမူထူးျခား တာဝန္ခံေဆာင္ ရြက္ေပးမႈမ်ားျဖစ္သည့္

  •    ဖာက္သည္မ်ားကိုအေလးေပးေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
  •   ထိုးထြင္းတီထြင္ဥာဏ္ရိွေသာစိတ္ကူးအေတြးေခၚမ်ားအသံုးျပဳျခင္း
  •   လက္ေတြ႔က်ေသာတိုးတက္မႈမ်ား နွင့္ မွ်တစြာျပဳမူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
  •   နွစ္ဦးနွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
  •   တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

စသည့္သင္နွင့္သင္၏တန္ဖိုးႀကီးမားေသာလုပ္ငန္းအတြက္ ေက်နပ္မႈမ်ားအား ေဆာင္ၾကဥ္းေပးနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ကြ်နု္ပ္တို႔ေဖာက္သည္မ်ားရဲ႕ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အားျဖည့္ထိန္း သိမ္းေပးျခင္းကို တန္ဖိုးထား ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်နု္ပ္တို႔ေဖာက္ သည္မ်ားရဲ႕ အက်ဴိးစီးပြားနွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ေစရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေပး နိုင္ရန္ အတြက္အၿမဲ နားစြင့္ေဆာင္ ရြက္ေပးေနပါသည္။

 

ကြ်နု္ပ္တို႔ရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈအရည္ေသြးကေဖာက္သည္ေတြေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္သာလြန္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္တယ္ဆိုတာ
ကြ်နု္ပ္တုိ႔အာမခံပါသည္။

 

Published in Our Service