ျမန္မာႏိုင္ငံပထမဦးဆံုး ႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ လက္လီလုပ္ငန္း (Retailing Industry) ဆိုင္ရာ သင္တန္းေက်ာင္း

Retail Master Retail School သည္ လက္လီလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ စီမံခန့္ခြဲမွဳဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို အထူးျပဳ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးေနသည့္ သင္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လ (၁၂)ရက္ေန့မွစတင္၍ သင္တန္းအပတ္စဥ္ အမွတ္(၄) အျဖစ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဘာသာရပ္မ်ားကိုသတ္မွတ္တန္းခြဲအခ်ိန္ဇယားမ်ား အတိုင္း ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အမွန္တကယ္လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္တတ္ေျမာက္မႈဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းကိုဦးစားေပးသင္ၾကားလိုသူမ်ားအတြက္

 ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅-ရက္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ေအာက္ေဖာ္ျပပါဘာသာရပ္တန္းခြဲမ်ားအတြက္ သင္တန္းသားစတင္လက္ခံေပးေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္းသတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါသည္။

 •  (1) Certificate in Retail Operation Management Skills
  သင္တန္းခ်ိန္ – နံနက္ ၉:၀၀ မွ ေန႔လည္ ၁:၀၀ အထိ
  သင္ၾကားခ်ိန္ – စုစုေပါင္း ၂၄-နာရီ + လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင့္ေလ႔လာေရးခရီးစဥ္အပါအဝင္
 •  (2)Certificate in Administration and Office Management Skills
  သင္တန္းခ်ိန္ – ေန႔လည္ ၂:၀၀ မွ ညေန ၆:၀၀ အထိ
  သင္ၾကားခ်ိန္ – စုစုေပါင္း ၂၄-နာရီ + လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင့္ေလ႔လာေရးခရီးစဥ္အပါအဝင္

 

 •   • သင္တန္းေၾကး – ၈ ေသာင္းက်ပ္ (သင္တန္းအက်ႌ၊သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္၊ သင္ေထာက္ကူစာရြက္စာတမ္း Student Kit ႏွင့္ Coffee Time ပါဝင္ၿပီးအၿပီးအစီး)
  • သင္တန္းရက္ – အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း
  • သင္တန္းအပ္ႏွံမႈေဖာင္ပိတ္ရက္ – ၄ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ စေနေန႔

• သင္ၾကားမည့္ဆရာ

ဆရာ Retail Master

PGD (Retail Management, MIT-India)
MBA (Retail Management, JNU-India)

• သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္ႏွင့္ပံုစံ

သင္တန္းသားဗဟိုျပဳေလ႔က်င့္သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္
စာေတြ႕ေလ႔လာသင္ၾကားမႈ – ၄၅%
လက္ေတြေလ႔က်င့္လုပ္ေဆာင္မွဳ – ၃၀%
အုပ္စုဖြဲ႕စဥ္းစားညွိႏွိဳင္းလုပ္ေဆာင္မႈ – ၂၅%

 

လက္လီလုပ္ငန္းဆုိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စီမံခန့္ခြဲလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို လက္ေတြ့က်စြာေလ့လာလုိသူမ်ားအတြက္

 •  Certificate in Strategic Retail Management
 •  အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔၊ အဂၤါေန႔ႏွင့္ဗုဒြဟူးေန႔တိုင္း ညေန ၆-နာရီ မွ ည ၈-နာရီ  အထိ သင္ၾကားမွဳနာရီေပါင္း (၂၀-နာရီ)
 •  သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္မ်ား
 1. World of Retailing Industry
 2. Theories of Retail Development
 3. Store Site Selection
 4. Store Layout and Design
 5. Retail Pricing
 6. Buying and Handling Merchandising
 7. Managing the Store etc.

ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မွဳႏွင့္လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာနည္းစနစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာေဖာ္ေဆာင္လုိသူမ်ားအတြက္

 •  Certificate in Customer Service Professional and Retail Selling Skills
 •  အပတ္စဥ္ စေနႏွင့္တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ညေန ၆-နာရီ မွ ည ၈-နာရီ  အထိ  သင္ၾကားမွဳနာရီေပါင္း (၂၀-နာရီ)
 •  သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္မ်ား
 1. Fundamental of Customer Service
 2. Retail Customer Types
 3. Effective Customer Interaction
 4. The Handling Customer Complaints
 5. Retail Sale Process
 6. Retail Selling Skills
 7. How to become a successful CSA etc.

ထိေရာက္စနစ္က်ေသာ အေရာင္းျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို ၾကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္လိုသူမ်ားအတြက္

 •  Certificate in Sale Supervisory Skills   (For Sale & Distribution Industry)
 •  အပတ္စဥ္ စေနႏွင့္တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ညေန ၃-နာရီ မွ ညေန ၅-နာရီ  အထိသင္ၾကားမွဳနာရီေပါင္း (၂၀-နာရီ)
 •  သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္မ်ား
 1. Supervisory Skills for Success
 2. Introduction to Selling and Sale
 3. Planning and Preparing to Sale Call
 4. Process of Introduction
 5. Surveying Call Opportunities
 6. Handling Objection
 7. Sale Forecasting and Quotas

စနစ္က်ေသာ ရံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာရံုးတြင္းစီမံခန့္ခြဲလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို လက္ေတြ့က်စြာေလ့လာလုိသူမ်ားအတြက္

 •  Certificate in Office Management    (For All Industries)
 •  အပတ္စဥ္ စေနႏွင့္တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း နံနက္ ၁၀-နာရီ မွ ေန့လည္ ၁၂-နာရီ  အထိသင္ၾကားမွဳနာရီေပါင္း (၂၀-နာရီ)
 •  သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္မ်ား
 1. Managing Office
 2. Customer Service Skills and Personal Qualities
 3. Thinking and Decision Making
 4. Successful Meeting and Minutes
 5. Telephone Techniques
 6. Complaints Handling
 7. Time Management etc.
 •  ပထမဦးဆံုးအပ္ႏွံသည့္ သင္တန္းသား(၁၀-ဦး) အတြက္          ၁၀%သက္သာခြင့္
 •  ၅-ဦးႏွင့္အထက္အပ္ႏွံသည့္အဖြဲ့အစည္းမ်ားအတြက္               ၁၅%သက္သာခြင့္
 •  ၁၅-ဦးႏွင့္အထက္အပ္ႏွံသည့္အဖြဲ့အစည္းမ်ားအတြက္            ၂၅%သက္သာခြင့္

 

ဘာသာရပ္မ်ားအားလံုးကို ႏိုင္ငံတကာသင္ရိုးညြန္းတမ္းမ်ားကို အေျခခံ၍ လက္ေတြ့လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ညွိႏွိဳင္းအေျဖ ရွာေလ့က်င့္မွဳမ်ား၊ တင္ဆက္ေျပာဆိုေလ့က်င့္လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာကစားနည္းမ်ား ကစားျခင္းမ်ား စသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ တြင္ ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ သင္တန္းသားဗဟိုျပဳသင္ၾကားမွဳနည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဆရာ Retail Master ကိုယ္တိုင္ သင္ၾကား ေလ့က်င့္ ေဆြးေႏြးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

(ဘာသာရပ္အလိုက္သင္ၾကားမွဳေခါင္းစဥ္မ်ားကို www.retailmastergroup.com တြင္လည္း ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။)

 

Back to Latest News