အလုပ္အကိုင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ သီးသန္႔သင္တန္းေက်ာင္း

၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ(၇)ရက္ေန႔မွစတင္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါဘာသာရပ္မ်ားကို သတ္မွတ္တန္းခြဲအခ်ိန္ဇယားမ်ားအတိုင္းထပ္မံဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

 လက္လီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာဘာသာရပ္တန္းခြဲမ်ား

 

(က) စတိုးဆိုင္မ်ား၊ မတ္ခ္မ်ား၊ စင္တာမ်ား စသည့္ လက္လီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ ခြဲမႈမ်ားကို လက္ေတြ႕က်စြာေလ႔လာလိုသူမ်ားအတြက္

 

     Certificate in Retail Management
 •       အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း နံနက္ (၉:၀၀-၁၁:၀၀)အထိ
 •       သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ – ၇ မတ္လ ၂၀၁၅ခုႏွစ္
 •       သင္တန္းကာလ – (၃)လ
 •       သင္တန္းေၾကး – ၅၀၀၀၀ က်ပ္ (Complementary of Student Kit)

 

(ခ) လက္လီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္ေသာ ေဈးဝယ္သူဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကို  ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္လိုသူမ်ားအတြက္

 

     Certificate in Customer Service & Retail Selling Management
 •        အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း ေန႔လည္ (၁၂:၀၀-၂:၀၀)အထိ
 •        သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ – ၇ မတ္လ ၂၀၁၅ခုႏွစ္
 •        သင္တန္းကာလ – (၃)လ
 •        သင္တန္းေၾကး – ၅၀၀၀၀ က်ပ္ (Complementary of Student Kit)

 

(ဂ) လက္လီဆိုင္မ်ား၏ စည္းစနစ္က်ေသာ လုပ္ငန္းခြင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္ေလ႔လာလိုသူမ်ားအတြက္

 

     Certification in Retail Store Operation Management
 •       အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း ညေန (၃:၀၀-၅:၀၀)အထိ
 •       သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ – ၇ မတ္လ ၂၀၁၅ခုႏွစ္
 •       သင္တန္းကာလ – (၃)လ
 •       သင္တန္းေၾကး – ၅၀၀၀၀ က်ပ္ (Complementary of Student Kit)

 

(ဃ) လက္လီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ ဆြဲေဆာင္မႈရွိစြာ ကုန္ပစၥည္းခင္းက်င္းျပသလိုသူမ်ားအတြက္

 

Certificate in Retail Visual Merchandising Management
 •       အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း ညေန (၅:၃၀-၇:၃၀)အထိ
 •       သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ – ၇ မတ္လ ၂၀၁၅ခုႏွစ္
 •       သင္တန္းကာလ – (၃)လ
 •       သင္တန္းေၾကး – ၇၀၀၀၀ က်ပ္ (Complementary of Student Kit)

 

အထက္ပါအမွတ္စဥ္ (က) မွ (ဃ) အထိ ဘာသာရပ္ (၄)မ်ိဳးစလံုးအား တၿပိဳင္တည္းတက္ေရာက္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ Retail Business Management Group Certificate (၁-ခု) ႏွင့္တကြ ဘာသာရပ္ (၄-မ်ိဳး)အတြက္ Certificate (၄-ခု) အပါအဝင္ စုစုေပါင္း (၅-ခု) ကို (အထူး) သက္သာေသာသင္တန္းေၾကး (စုစုေပါင္း-၁၂၀၀၀၀-က်ပ္) ျဖင့္ တၿပိဳင္တည္း ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

 လုပ္ငန္းခြင္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာဘာသာရပ္တန္းခြဲမ်ား

 

(က) အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္စီမံ    ခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို လက္ေတြ႕က်စြာ ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္

 

     Certificate in Human Resource Management
 •       အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း နံနက္ (၁၀:၀၀-၂:၃၀)အထိ
 •       သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ – ၈ မတ္လ ၂၀၁၅ခုႏွစ္
 •       သင္တန္းကာလ – (၃)လ
 •       သင္တန္းေၾကး – ၅၀၀၀၀ က်ပ္ (Complementary of Student Kit)

 

(ခ) အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စည္းစနစ္က်ေသာေဈးကြက္ထိုးေဖာက္ျမႇင့္တင္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳေလ႔လာလိုသူမ်ားအတြက္

 

     Certificate in Marketing Management
 •       အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ညေန (၃:၀၀-၅:၀၀)အထိ
 •       သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ – ၈ မတ္လ ၂၀၁၅ခုႏွစ္
 •       သင္တန္းကာလ – (၃)လ
 •       သင္တန္းေၾကး – ၅၀၀၀၀ က်ပ္ (Complementary of Student Kit)

 

(ဂ) ျဖန္႔ခ်ီေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရးပါဆံုးေသာ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ျဖန္႔ခ်ီေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္အစီအမံမ်ား ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားအတြက္

 

 •       Certificate in Selling and Sale Management
 •       အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ညေန (၅:၃၀-၇:၃၀)အထိ
 •       သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ – ၈ မတ္လ ၂၀၁၅ခုႏွစ္
 •       သင္တန္းကာလ – (၃)လ
 •       သင္တန္းေၾကး – ၅၀၀၀၀ က်ပ္ (Complementary of Student Kit)

 

ဘာသာရပ္မ်ားအားလံုးကို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ လုပ္သက္အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ ဆရာမ်ားမွ ႏိုင္ငံတကာသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားကိုအေျခခံ၍ လက္ေတြ႕ေလ႔က်င့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာမႈမ်ားတင္ဆက္ေျပာ ဆိုေလ႔က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာနည္းဗ်ဴဟာကစားနည္းမ်ား စသည့္ သင္တန္းသားဗဟိုျပဳ သင္ၾကားေလ႔က်င့္မႈနည္းစနစ္ပံုစံမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္ၾကားျပသေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

အေရာင္းျမႇင့္တင္မႈဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား ေမြးထုတ္ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈအစီအစဥ္မ်ား (PG Development Programme)

 

ၿဖန္႔ခ်ီေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကြန္ျပဴတာ/မိုဘိုင္းဖုန္းနည္းပညာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကုန္ပစၥည္းအေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား (Promotion Girl, Product/Brand Consultant, Customer Service Advisor) စသည့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အထူးဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား ေမြးထုတ္ေလ႔က်င့္ေပးျခင္း (PG Skills Developments Programme) မ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

 

လုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ အထူးရက္တိုသင္တန္းမ်ား(Corporate Training) ႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား(Workshop)

 

 • ကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္  လုပ္ငန္းခြင္အေရာက္ အထူးရက္တိုသင္တန္းမ်ား(Corporate Training) ႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား(Workshop) မ်ားကိုလည္း ဘာသာရပ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ သီးသန္႔စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

 

လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Operational Consultancy Service)

 

 • လက္လီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အၾကံေပးအတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈ (Operational Consultancy Service) မ်ားကိုလည္း အထူးညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

 

Back to Latest News