သင္တန္းအပတ္စဥ္ (၅)

Retail Master Retail School သင္တန္းေက်ာင္း ၏ သင္တန္းအပတ္စဥ္ အမွတ္(၅) ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ေမလ (၂၂) ရက္ေန႕တြင္ အသစ္ထပ္မံဖြင့္လွစ္ပါမည္။

သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား

  •  Selling and Sale Management
  •  Business English
  •  Retail Business Operation Management

စသည့္ဘာသာရပ္မ်ား ကုိ ႏုိင္ငံတကာသင္ရိုးညြန္းမ်ားနွင့္အညီ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား ၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးညွိဳႏွိဳင္းအေျဖရွာ ေလ႔က်င့္မွဳမ်ား ၊ တင္ဆက္ေျပာဆုိေလ႔က်င့္လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး သင္တန္းသားဗဟုိျပဳသင္ၾကားမွဳ နည္းစနစ္မ်ားျဖင့္သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

 

# Special Promotion #

  •    ပထမဦးဆံုး အပ္နွံသည့္ သင္တန္းသား (၁၀ဦး)          10%(Off)
  •    ၅ဦးႏွင့္ အထက္အပ္ႏွံသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္    15%(Off)

 

Back to Latest News