သင္တန္းအပတ္စဥ္ (၄)

Retail Master Retail School သည္ လက္လီလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား ကို အထူးျပဳသင္ၾကားေပးေနသည့္ အလုပ္အကိုင္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ဆိုင္ရာ သီးသန္႔သင္တန္းေက်ာင္း  (Vocational Training School) ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၄)ရက္ေန႔မွစတင္၍ သင္တန္းအပတ္စဥ္ အမွတ္(၄) အျဖစ္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဘာသာရပ္မ်ားကို သတ္မွတ္တန္းခြဲအခ်ိန္ဇယားမ်ားအတိုင္း ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

လက္လီလုပ္ငန္းႏွင့္စီမံခန္႔ခြဲမွဳဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ား                သင္တန္းေၾကး (၇၀၀၀၀-က်ပ္)

 

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စြန္႔ဦးတီထြင္မွဳမ်ားႏွင့္အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္လိုသူမ်ားအတြက္

      Certificate in Entrepreneurship and Small Business Management   
      အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း             နံနက္ ၁၀-နာရီ မွ ေန႔လည္ ၂-နာရီအထိ 

သင္ၾကားမွဳေခါင္းစဥ္မ်ား
 •   Entrepreneurship and Small Business
 •   The Right Small Business
 •   Franchises and Buyouts
 •   Developing the New Venture Business Plan
 •   Focusing on the Customer
 •   Managing Growth in Small Business
 •   Managing Firm’s Assets
 •   Evaluating Financial Performance

 

လက္လီလုပ္ငန္းဆုိုင္ရာ စနစ္က်ေသာ စီမံခန္႔ ခြဲလုပ္ေဆာင္မွဳမ်ားကို လက္ေတြ႕က်စြာေလ႔လာလုိသူမ်ားအတြက္

      Certificate in Retail Management   
      အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း             ညေန ၃-နာရီ မွ ည ၇-နာရီ ၃၀မိနစ္ အထိ 

သင္ၾကားမွဳေခါင္းစဥ္မ်ား
 •    Introduction to Retailing Industry
 •    Theories of Retail Development and Competition
 •    Retail Store Site Selection
 •    Retail Store Layout and Design
 •    Retail Pricing
 •    Retail Buying and Handling Merchandise Mix
 •    Retail Visual Merchandising
 •    Managing the Retail Store

ေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မွဳႏွင့္လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာေဖာ္ေဆာင္လုိသူမ်ားအတြက္

     Certificate in Customer Service and Retail Sale Management   
     အပတ္စဥ္ အဂၤါေန႔ ႏွင့္ဗုဒြဟူးေန႔တိုင္း            ညေန ၆-နာရီ မွ ည ၈-နာရီ အထိ 

သင္ၾကားမွဳေခါင္းစဥ္မ်ား
 • Introduction to Customer Service
 • Retail Customer Types
 • Effective Customer Interaction
 • The Handling Customer Complaints
 • The Retail Sale Process
 • Retail Selling Skills
 • Managing People
 • How to become a Successful CSA

 

အေရာင္းႏွင့္ျဖန္႔ ခ်ီေရးဆိုင္ရာ ၾကိဳတင္အစီအမံမ်ားေရးဆြဲ၍ စနစ္က်ေသာ အေရာင္းအဖြဲ့အစည္းစနစ္ေဖာ္ေဆာင္လိုသူမ်ားအတြက္

      Certificate in Selling and Sale Management   
      အပတ္စဥ္ ၾကာသပေတးေန႔ႏွင့္ေသာၾကာေန႔တိုင္း            ညေန ၆-နာရီ မွ ည ၈-နာရီ အထိ 

သင္ၾကားမွဳေခါင္းစဥ္မ်ား
 •   Introduction
 •   Establish in Sale Plan
 •   Distribution Management and Plan
 •   Retail Communication
 •   Sale Forecasting and Quotas
 •   Sale Presentation
 •   Personal Selling
 •   Sale Management

 

ဘာသာရပ္မ်ားအားလံုးကို ႏိုင္ငံတကာသင္ရိုးညြန္းတမ္းမ်ားကို အေျခခံ၍ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ညွိႏွိဳင္း အေျဖရွာေလ႔က်င့္မွဳမ်ား၊ တင္ဆက္ေျပာဆိုေလ႔က်င့္လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာကစားနည္းမ်ား ကစားျခင္းမ်ား စသည့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ သင္တန္းသင္ဗဟိုျပဳသင္ၾကားမွဳနည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ သင္ၾကားေလ႔က်င့္ေဆြးေႏြး ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

​ေဒါင္းလုပ္ယူရန္………………ဒီမွာ Click

 

Back to Latest News