လက္လီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္သင္တန္းမ်ား (2015)

 

Retail Master Retail School သည္ လက္လီလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို Certificate မွ Diploma အဆင့္ထိ အထူးျပဳ သင္ၾကားေပးေနသည့္ သီးသန္႔သင္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္သည္၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၁၅)ရက္ေန႔မွ စတင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဘာသာရပ္မ်ားကို သတ္မွတ္တန္းခြဲ အခ်ိန္ဇယားမ်ားအတိုင္း ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္၊

 

Back to Latest News